జపాను గల గల గంట

Thursday, October 8, 2015

గిజిగాడి గూడు
మా పెరట్లో గూడు పెట్టుకుంది గిజిగాడు

Wednesday, October 7, 2015

శివ పరమాత్మ పరిచయం
http://www.a1spiritual.info/Streaming/150/VCD25.wmv
పై లింక్ లో ప్రవచనమ్ చూడండి 

Friday, October 2, 2015

https://www.youtube.com/watch?v=YgeSiOD_n3o

చరిత్ర లో ఎలా ఉంది యోగ విధి విధానం సంముఖం లో తెలియడం మంచిది ఎందుకంటె సద్గురువు మాత్రమె సద్గతిని కలిగిస్తారు మనుష్య గురువులు దుర్గాతిలోకే తీసుకు వెళతారు పై లింక్ ద్వారా బ్రహ్మ కుమారీ హిస్టరీ తెలుస్తుంది 

తండ్రి పరిచయం

శివ శంకరుడు ఆది నాథుడు ఆది దేవుడు, ఆడం ఆదాం అన్ని ధర్మాల వారు తలిచేది కొలిచేది ఒకరినే