జపాను గల గల గంట

Wednesday, August 29, 2018

కృష్ణుడు వస్తున్నాడు.

సంస్కృతం లో లింగం అంటే ఒక గుర్తు. చిహ్నం. భగవంతుడి చిహ్నం శివ లింగం.
బ్రహ్మ కుమారిలు గతం లో శ్రీ కృష్ణుడు వస్తున్నారు అనే చిత్రం ఉంచేవారు. ఇప్పుడు తీసేశారు. కారణం తెలియదు.


ఐతే చిత్రం లో చాల గూఢ మైన అర్ధాలు ఉన్నాయి.
Related image
కృష్ణుడు కుడి చేతిలో స్వర్గాన్ని పట్టుకుని ఉన్నాడు. కాలితో నరకాన్ని తన్నుతున్నాడు. ప్రస్తుత సమయం నరకం. ఎవరూ సుఖంగా లేరు. శాంతి కోసం దేశ నాయకులందరూ ప్రయత్నిస్తున్నారు అంటే లోకమంతా అశాంతి గా ఉంది అనే కదా అర్ధం. కనుక ఇది నరకం అని ప్రతివారూ ఒప్పుకునే విషయం. ఇది పాత ప్రపంచం నరకం మరి భగవంతుడు వచ్చి స్వర్గం స్థాపన చేస్తున్నారు.అది శాంతి, సుఖమయ ప్రపంచం...హెవెన్లీ గాడ్ ఫాదర్. అంటారు. కనుక ఆయన హెవెన్ స్థాపన చేసి మనకు వారసత్వంగా ఇవ్వడానికి ఇప్పుడు వచ్చి ఉన్నారు. కృష్ణుడు స్వర్గానికి రాజకుమారుడు. బుద్ధిని చేతితో పోలుస్తారు. అలాగే కాలును కూడా బుద్ధితో పోలుస్తారు. అంటే చేతిలో స్వర్గం(అరచేతిలో వైకుంఠం) అనగా అతని బుద్ధిరూపి చేతిలో స్వర్గపు ప్లాన్ ఉంది. ఏమిచేస్తే ఈ భువిపై స్వర్గం రాగలదో అదంతా అతని బుద్ధిలో ఉంది. ఆయా ప్రకారంగా మనను ఆయా కర్మలు చేయించి స్వర్గ వారసులుగా చేస్తారు. అలాగే కాలితో ఈ నరక ప్రపంచాన్ని అతడు తన్నేస్తున్నాడు. అనగా మనకు ఏమి సూచిస్తున్నాడంటే మన బుద్ధిలో ఏమి ఉండాలంటే ఇంక ఈ నరక ప్రపంచం వినాశనం కాక తప్పదు(బాంబులు ముందే తయారైఉన్నాయి షో కేసులో పెట్టేందుకు కాదు. ఎలాగైనా పాత ప్రపంచం వినాశనం కాక తప్పదు. మహా వినాశనం ఐతే కానీ స్వర్గ ద్వారాలు తెరుచుకోవు. ) అలాగే స్వర్గం కొత్త ప్రపంచం కూడా వచ్చే సమయం ఆసన్న మయ్యింది. తెలుసుకుని ఆ స్వర్గంలో వెళ్ళే ప్రయత్నం చేయాలి. ఎవరు చేస్తారు. స్వర్గంలో కొంతమందే దేవతలు ఉంటారు. దేవతలే ప్రయత్నం చేస్తారు. అజ్ఙానులు అసురులు తెలుసుకునే ప్రయత్నంకూడా చేయరు. వారికి ఈ నరక ప్రపంచమే బాగుంటుంది. వారికి ఈ విషయాలపై నమ్మకం ఉండదు.
కాని కృష్ణుడు మహావినాశనం తరవాత వెంటనే అతి త్వరలో రానున్నాడు. ఇంకా తెలియాలంటే ఈ కింది వెబ్ సైట్ ను చూడగలరు.........http://www.adhyatmik-vidyalaya.com/