జపాను గల గల గంట

Monday, February 29, 2016

ఏంతో పిచ్చ పిచ్చ గా నచ్చే భాష

ఏంతో పిచ్చ పిచ్చ గా నచ్చే భాష నా కాదు మన భాష తెలుగు భాష అదేంటో వేరే ఎన్ని భాషలు వచ్చినా తెలుగు అక్షరాలు చుస్తే వెంటనే చదివేయ్యలని అనిపిస్తున్ది. మరి చిన్నప్పటి  నించి ఉగ్గుపాలతో అమ్మ నేర్పడం వల్లనో లేక వస పోసినందు వల్లనో ... చిన్నప్పటి ని తలుచు కుంటే ఎంత హాయి మళ్ళీ  రానిది ఆ సుఖం. పంచుకోవడం నేర్పిన అందరికి వందనం టెక్ నాలజీ  పెరిగి మన రాత లో రాసుకునేలా చేసిన వారందరికీ కృతజ్ఞ తలు పంచుకుంటే తీరేవి ఇలా పంచుకోవచ్చని తెలిసినప్పటి ఆనందం ఎంతో.
తరవాత బ్లాగులు యెంత చెప్పినా తరగని గని బ్లాగుల బాగోతం ఒకటేమిటి కాలి గోటి  నించి కొత్త వార్తల దాక అన్ని విషయాలూ బ్లాగుల్లో భరతాలాడినవే ఓహో మన తెలుగు వారు వివరించని విషయం ఉందా తెలుగు వారి నాలెడ్జ్ నభోన్తరాలు దాటినవే కద. ఏ విషయ మైనా అవుపోసన  పట్టేస్తాడు కదా తెలుగోడు
వేయేల దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స. దేశ మందు తెలుగు వారు లెస్స పైన లెస్స. 

ఎలా ఉన్నారు?

ఏమండీ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా ఏమిటో చెప్పాలని ఇలా కలవాలని చాల రోజుల తరవాత 
గూట్లో పిచ్చుక పిల్లలకు తిండి పెడుతోంది ముక్కుతో ఎక్కడ ఎక్కడ నించో తీసుకు వచ్చి తిండి నిద్ర మిథునం అన్నింటికీ సమానం అన్తారు. కాని దాన్లో మనిషికి మిగత వాటికి ఎంత తేడా 
అదే మనిషి దేవుడు అవుతాడు మళ్లి అదే మనిషి దానవుడూ అవుతాడు మీరు ఏకీ భవిస్తారు కదూ